Pedagogų taryba

Ištrauka iš lopšelio - darželio „Pušelė“ nuostatų:

49. Pedagogų taryba yra lopšelio - darželio savivaldos institucija pagrindinėms pedagogų profesinio darbo problemoms spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi institucijoje dirbantys pedagogai, bendrosios praktikos slaugytoja. Į pedagogų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų atstovai, visuomenės nariai.

50. Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

52. Pedagogų tarybos sekretorius renkamas iš pedagogų tarybos narių vieneriems mokslo metams.

53. Atskiriems profesinio ugdymo klausimams spręsti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai gali steigti atskiras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinio darbo grupes.

54. Pedagogų taryba:

54.1. svarsto praktinius valstybės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

54.2. svarsto lopšelio – darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai, ugdymo programų įgyvendinimo, išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

54.3. ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto darželio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;

54.4. kartu su bendrosios praktikos slaugytoja, auklėtojų padėjėjomis, sanitarėmis – auklėmis svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), korekcijos, mitybos klausimus;

54.5. svarsto institucijoje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas (Vaikystės pedagogikos, metodinių centrų ir kt.);

54.6. skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Pedagogų tarybos sąrašas:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas
1. Virginija Čėsnienė Direktorė II-oji vadybinė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinė edukologija, 1978
Vilniaus universitetas, psichologija, 1997
2. Aldona Šiuparienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II-oji vadybinė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinis ugdymas, 1988
3. Birutė Bruneikienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinis ugdymas, 1991
4. Santa Eglinskienė Auklėtoja Auklėtoja Lietuvos kūno kultūros institutas, fizinis ugdymas ir sportas, 2013
5. Solveiga Jakštienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Klaipėdos kolegija, ikimokyklinis ugdymas, 2009
6. Audronė Jociuvienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika, 1996
7. Dalytė Jokaitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinis ugdymas, 1989
8. Birutė Jurgutienė Auklėtoja Auklėtoja Klaipėdos valstybinė kolegija, pradinio ugdymo pedagogika, 2014
9. Rimantė Lubytė Auklėtoja Auklėtoja Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogika, 2015
10. Vilma Mikužienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika, 1989
Kauno kolegija, ikimokyklinė Valdorfo pedagogika, 2007
11. Gražina Mizgerienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė Klaipėdos universitetas, ikimokyklinis ugdymas, 1992;
Kauno kolegija, ikimokyklinė Valdorfo pedagogika, 2007
12. Vitalija Petronytė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinis ugdymas, 1991 Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinis ugdymas, 2000
13. Danguolė Razantienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika, 2003 Klaipėdos universitetas, psichologija, 2009 Kauno kolegija, ikimokyklinė Valdorfo pedagogika, 2007
14. Asta Sirtautienė Auklėtoja Auklėtoja Šiaulių universitetas, pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, 2000 Šiaulių universitetas, anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, 2003
15. Daiva Šležienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinis ugdymas, 1986
16. Remigija Šlyžiuvienė Auklėtoja Auklėtoja Šiaulių universitetas, pradinio mokymo pedagogika ir metodika, 1983
17. Iveta Starikovienė Auklėtoja Auklėtoja Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, 2017
18. Loreta Sungailienė Auklėtoja Auklėtoja Vilniaus pedagoginis universitetas, biologija, 2000
19. Vida Urbonienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinis ugdymas, 1977
20. Jurgita Vaivadienė Auklėtoja Auklėtoja Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla,1999
21. Virginija Vasiliauskienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinis ugdymas, 1985
22. Irena Žėkienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė Lietuvos Valstybinė konservatorija, choro dirigavimas, 1989