Lopšelio-darželio taryba

Ištrauka iš lopšelio – darželio „Pušelė“ nuostatų:

35. Lopšelio – darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus (ar vaiko globėjus) ir pedagogus visų institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

36. Lopšeliodarželio taryba renkama 2 m. kadencijai.

37. Įstaigos taryboje tėvai, pedagogai, aptarnaujančio personalo darbuotojai atstovauja lygiomis dalimis.

38. Lopšelio – darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai balsų dauguma I-ojo tarybos posėdžio metu. Lopšelio - darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.

39. Įstaigos tarybą sudaro 6 nariai:

39.1. 2 nariai – tėvų atstovai;

39.2. 2 nariai – pedagogai;

39.3. 2 nariai – aptarnaujančio personalo atstovai.

40. Tėvus į įstaigos tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, aptarnaujančio personalo atstovą – visuotinis įstaigos darbuotojų susirinkimas.

41. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, visuomenės nariai.

42. Lopšelio – darželio taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš lopšelio – darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą.

43. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 lopšelio – darželio tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Posėdžiai kviečiami pagal būtinumą, ne rečiau du kartus metuose. Teisę kviesti posėdį turi kiekvienas tarybos narys.

44. Lopšelio – darželio taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems lopšelio – darželio bendruomenės nariams kiekvienais metais.

45. Šilutės rajono savivaldybės taryba, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros tarnybos inspekcija, Švietimo ir mokslo ministerija nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo lopšelio – darželio tarybai svarstyti juos pakartotinai. Lopšelio – darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

46. Lopšelyje – darželyje veikia grupių tėvų komitetai, kurie kiekvienų mokslo metų pradžioje išrenkami grupiniuose tėvų susirinkimuose.

47. Grupių tėvų komitetai planuoja grupių tėvų susirinkimus, dalyvauja organizuojant renginius, išvykas, sprendžia iškilusias grupės problemas.

48. Lopšelio – darželio taryba:

48.1. plėtoja vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;

48.2. numato veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja lopšelio – darželio strateginį veiklos planą, veiklos programą, įstaigos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;

48.3. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis savivaldos struktūromis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti opias lopšelio – darželio problemas;

48.4. svarsto ir aprobuoja lopšelio – darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę ir finansinę veiklą;

48.5. svarsto ir aprobuoja įstaigos socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo būdus ir galimybes;

48.6. gali sustabdyti kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

48.7. svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;

48.8. teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius ir intelektinius išteklius.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS IR TĖVŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS
2018-2019 M.M.

Vardas Pavardė Grupė Telefono Nr. El. paštas Pareigos taryboje
1 Andrius Romanovas 3 (Žiniukų) 865034640 andrius.romanovas@gmail.com pirmininkas
2 Daiva Valeikė 8 (Smalsučių) 867127997 daivavaleike@gmail.com pimininko pavaduotoja
3 Vida Urbonienė Auklėtoja 867815923 vidutiaaa@gmail.com narė
4 Irena Žėkienė Muz. Mokytoja irenazekiene@gmail.com narė
5 Vaida Sūdžienė Aukl. padėjėja 865419182 ssudziene@gmail.com narė
6 Daiva Prišmantienė Aukl. padėjėja 864275696 dpdaviga@gmail.com narė
7 Gabrielė Aleknė 1 (Mažylių) 869091095 gabrielealekne@yahoo.com tėvų komiteto narė
8 Raimonda Narvydienė 2 (Padaužiukų) 865823506 raimondakamile@gmail.com tėvų komiteto narė
9 Inga Gudaitytė 4 (Gudručių) 867169583 gudaityte.inga@gmail.com tėvų komiteto narė
10 Indrė Zybartaitė-Stakvilevičienė 5 (Čiauškučių) 868254244 indre.stakvileviciene82@gmail.com tėvų komiteto narė
11 Eglė Čėsnienė 6 (Bičiulių) 863169800 cesniene.egle@gmail.com tėvų komiteto narė
12 Donata Liulienė 7 (Svajoklių) 864548904 donata.liuliene@gmail.com tėvų komiteto narė
13 Gintarė Tamašauskienė 9 (Pabiručių) 867310193 gintare.stonyte@gmail.com tėvų komiteto narė
14 Laima Kraulėdienė 10 (Kodėlčiukų) 867710989 laima@knygunamai.lt tėvų komiteto narė
15 Evelina Oželienė 11 (Linksmučių) 865767929 evelinaozeliene@gmail.com tėvų komiteto narė